Archive for the ‘بازی با دم شیر’ Category

چه باید کرد؟؟

آوریل 11, 2009

تا شقایق هست،
زندگی باید کرد

دوست عزیزم، سهراب سپهری! چرا توضیح ندادی که وقتی شقایق نیست چکار باید کرد؟

این پست جنبه ی بازی با اشعار بزرگان دارد!

Advertisements