Archive for the ‘ایست بازرسی’ Category

*

سپتامبر 27, 2008

برادر: شما با هم چه نسبتی دارین؟

داف: به خدا هیچی آقا! دوس معمولی ایم فقط!

پاف: آره آقا. البته از شما چه پنهون قرار بود امشب بهش پیشنهاد بدم که BF-GF بشیم.. ولی انگار عقایدمون باهم فرق داره یکم و این به دوستیمون آسیب میزنه…

داف: به نظر منم بهتره این دوستی ای که باهم داریم رو به خطر نندازیم…

برادر: ها؟ مدارک ماشین!

Advertisements

*

سپتامبر 20, 2008

ایست بازرسی…

برادر: شما با خانوم چه نسبتی دارین؟

پاف و داف با هم: نسبت بهم علاقمندیم!!